Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Bahasa Jawa kelas 6 Mid Semester Gasal

 


Ragam Tradisi Syawalan ing Jawa Tengah

Apa iku tegesetradisi syawalan? Ukara syawalan asale saka syawal sing tegese salah siji jeneng Sasi sing ana ing kalender Islam. Sasi syawal yaiku sasi sakbubare sasi Romadhon. Sasi Romadhon dhewe yaiku sasine wong islam nindakake wajib pasa. Ana ing sasi syawal iku wong islam ing Jawa Tengah nganakake padatan turun temurun sing sing wis dilakoni wong tuwa utawa leluhur jaman mbiyen. Padatan itu sing kasebut tradisi syawalan. Umume tradhisine yaiku padha silaturahmi banjur padha njaluk ngapura siji lan sijine ana ing dina riyaya Idul Fitri. Nanging syawalan ing Jawa Tengah ora mung salam-slaman njaluk ngapura, saben dhaerah duwe tradhisi dhewe-dhewe pinuju tekane badha kupat utawa syawalan sing tiba ing 8 syawal. Kepriye tradhisine iku? Coba wacanen ing ngisor iki.

Para warga sing manggon ana ing Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, rame-rame gawe lan sumedya kupat ing omahe dhewe-dhewe. Para warga miwiti acara badha kupat utawa syawalan kanthi ziarah ing makame almarhum ulama utawa kyai sing diajeni lan diurmati para warga. Kaya makame Kiai guru, sing ngadekake Masjid Agung Kaliwung sing uga dikenal asma Kiai Asy’ary. Uga nyekar ana makame Sunan Katong, Pangeran Mandurarejo, Pangeran Pakuwaja, nganti makame Kiai Mustofa, Kiai Musyafa, lan Kiai Rukyat.

Yen para warga desa Krapyak, pekalongan lor, Kutha Pekalongan, Jawa Tengah mengeti syawalan kanthi gawe lopis raksasasig duwure udakar rong eter siang diametere 150 cm. Tradhisi iki pisanane dianakake K.H. Abdullah Sirodj, keturunan Kiai Bahu Rekso tahun 1855 M. Acara iki manjur kanggo dakwah islam lan minangka nyiptakake kerukunan umat muslim

Beda meneh ana ing Jepara , para wargane nyebut syawalan nganggo tembung lomban. Acarane diwiwiti saka dhaerah pelelangan ikan, Ujung Batu, Jepara. Ing Daerah kono para warga nyediani sesajen arupa sirah kebolan werna panganan uga sayuran. Sakwise dongan sing dipimpin kiai, kabeh sesajen diwenehke ana dhuwur kapal cilik banjur dilarung ing tengah segara. Nalika iku sesajen banjur dadi rebutan nelayan utawa para warga. Thadhisi iki ancase kanggo konjuk syukur saka berkat lan krslametan sing ditampa para warga Jeparasaksuwene setaun. Sakliyane iku tradhisi iki uga kanggo nyenyuwun pinaringan maneh keslametan lan rejeki kanggo setahun kangarep.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/

1. Wacan ing dhuwur njlentrekake babagan apa?


a. Siam saklamanipun sewulan wetah

b. Silaturahmi ing wulan syawal

c. Macem tradhisi syawal Jawa Tengah

d. Nyekar ing sasi syawa


2. Tradhisi tegese ....


a. Acara syawalan

b. Padatan turun temurun

c. Salah siji sasi Islam

d. Acarane wong Jawa


3. Syawalan tegese ....


a. Jeneng sasi islam

b. Tradisi ing sasi syawal

c. Gawe kupat ing sasi syawal

d. Salam-salaman ing sasi syawal


4. Ziarah tegese ....


a. Larung sesajen ing segara

b. Nyekar lan donga ing makam

c. Silaturahmi marang wong mati

d. Kirim sesajen ing makam


5.  Maceme tradhisi syawalan ing daerah Jawa Tengah biasane tiba ing ....


a. 1 syawal

b. 5 syawal

c. 7 syawal

d. 8 syawal


 

6. Ing ngsior iki tradhisi syawalan ing Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, kajaba ....

a. Gawe lopis raksasa sing dhuwure udakara rong meter

b. Ziarah ing almarhum ulama utawa kiai sing diajeni lan diurmati para warga

c. Larung sesajen sirah kebo

d. Gawe tumpeng lan dhahar kembul

7. Kepriye tradhisine syawalan warga Desa Krapyak, Pekalongan Lor?

a. Ziarah wonten ing makam leluhur

b. Dedonga sesarengan lan mirengaken kajian saking kiai sepuh ingkang diurmati

c. Larung sirah kebo kaliyan werni-werni dhaharan ugi sayuran

d. Ndamel lopis raksasa ingkang inggile kalih meter diameteripun 150 cm

8. Acara diwiwiti saka daerah pelelangan ikan, Ujung Batu, Jepara.

Yen ukara ing dhuwur minangka wangsulan, pitakone ....


a. Saka ngendi acara Lomban diwiwiti?

b. Ana ngendi acra Lomban dianakake?

c. Kepriye acara Lomban kawiwitan?

d. Sapa sing miwiti acara Lomban?


9. Gagasan baku paragraf kapisan yaiku ....

a. Ragam tradhisi Syawalan ing Jawa Tengah

b. Syawalan tiba ing 8 syawal

c. Tegese tradhisi Syawalan

d. Saben daerah duwe tradhisi dhewe-dhewe pinuju syawalan

10. Gagasan baku paragraf pungkasan yaiku ....

a. Acara Lomban ing Jepara

b. Wiwitane Lomban ing Jepara

c. Ancase Lomban

d. Panggone Lomban

Wacan iki kanggo soal nomer 11-20!

Ana ing crita pewayangan, ana lakon Gathutkaca. Gathutkaca iku satriya saka ... (11). Gathutkaca iku putrane Raden ... (12) lan Dewi ... (13). Gathutkaca gugur ing sajroning perang Baratayudha ing Tegal ... (14). Perang iki perang gedhe antarane dharah ...(15) mungsuh dharah ... (16). Gathutkaca kaangkat dadi ... (17) Pandhawa ing perang iki, saka dhawuhe ... (18). Dene senopatine Kurawa yaiku Adipati ... (19). Kekarone padha dene sekti lan ... (20). Padha-padha adu kasekten, adu kadigdayan.

11.  a. Ngamarta                      b. Ngastina                  c. Pringgodani                         d. Jodhipati

12.  a. Puntadewa                   b. Arjuna                     c. Werkudara                           d. Bima

13.  a. Arimbi                          b. Kunthi                     c. Srikandhi                             d. Sintha 

14.  a. Wanamarta                   b. Sigala-gala               c. Krendhawahana                  d. Kurusetra

15.  a. Pandhawa                     b. Werkudara                          c. Pandhudewanata                 d. Dewata 

16.  a. Duryudana                   b. Karna                      c. Kurawa                                d. Buta

17.  a. Arimbi                          b. Kunthi                     c. Srikandhi                             d. Sintha 

18.  a. Prajurite                        b. Senopatine                          c. Adhipatine                         d. Ratune

19.  a. Karna                            b. Duryudana                          c. Kalabendana                       d. Jayadrata

20.  a. Mandraguna                 b. Digdaya                  c. Lantip                                  d. Prigel

 

I.      Wangsulana pitakon-pitakon iki kanthi pratitis!

1. Kepriye tradhisine syawalan ing Kaliwung, Kendal, Jawa Tengah?

Wangsulana pitakon ing dhuwur nganggo basa krama!

Wangsulan : ....................................................................................................................................

2.  Tulisen gagasan pokok wacan sing irah-irahane Ragam Tradhisi Syawalan ing Jawa Tengah paragaf ke-2!

Wangsulan : ..................................................................................................................................

3. Raden gathutkaca dipundhawuhi Prabu Kresna supadhos ngadhepi Adipati Karna.

Yen ukara ing dhuwur iku wangsulane, coba gawenen pitakone nganggo basa krama!

Wangsulan : ..................................................................................................................................

4. Arwah kalabendana banjur nguncalke mayite Radhen Gathutkaca menyang arah Karna. Karna kadadeyan mlumpat lan lolos saka pati.  Nanging kretane rusak ketiban awake Gathutkaca sing mabur banter khayangan. Pungkasane, pecahan kreta kesebut melesat mabur samubarang arah lan newasake para prajurit Kurawa sing ora kepetung cacahe.

Tulisen gagasan bakune paragraf ing dhuwur!

Wangsulan : ..................................................................................................................................

5. Simpulna wacan sing irah-irahane “Ragam Tradhisi Syawalan ing Jawa Tengah”!

Wangsulan : ..................................................................................................................................

Posting Komentar untuk "Soal Bahasa Jawa kelas 6 Mid Semester Gasal"