Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Prediksi Soal Bahasa Inggris Dan Jawa Kelas 6 Semester Gasal

 

PREDIKSI SOAL BAHASA INGGRIS KELAS 6 SD/MI SEMESTER GASAL

a.   This text is for questions number 1 – 5.

My name is Dila. I live at Wijaya Street. My house is next to the bookstore. Today, my mother asks me to accompany her to the traditional market. The traditional market is located at Merdeka Street. There are many public places along this street.

There are a bank and a post office on the both sides of the traditional market. The bank is in the left side and the post office is in the right side. There is a bakery across the traditional market. There is also a police station. It is next to the bakery.


1.   Where does Dila live?

2.   Where does his mother want to go?

3.   Where is the supermarket located?

4.   Where is the bakery?

5.   What are the public places next to the traditional market?

6.   Table A : 25 cm
Table B : 15 cm
Table B is … than Table

7.   Andi : 160 cm
Inas : 165 cm
Fika : 155 cm
Inas is … of the other students.

8.   Bima is 9 years old. Ari is 11 years old. Bima is … than Ari.

9.   Beta : How much does the book cost?
Mr. Hans : It … fifty thousand rupiahs.

10.              Rinda : Do you know Mr. Hadi?
        Viera : Yes, I …

11.  Semarang is located is ...

12.  Desi is clever. Ayu is clever. Desi is ... Andi.

13.  Bambang is twelve years old. Andi is ten years old. Andi is ... than Bambang.

14.   ...  the baby is sleeping !

15.  You have a motorcycle. The motorcycle is ...

16.   Where are they studying ? They are in the...

17.    He is ... in Kelud mountain.

18.    Bambang ... in the bed room

19.    She is ... the floor.

20.    Moslems pray in the...

21.    The capital city of East Java is ....

22.    The doctor works in the ....

23.     I have a new robot. It is ... robot

24.     Mrs. Hesty is Farita’s mother. Farita is ... daughter

25.     Today is Monday. We wear ... cap on the flag ceremony.

26.  The library is behind the school. The antonym of behind is ...

27.  The opposite of south is ...

28.  A : “Whose ring is that 

      B : “That ring belongs to Yusi. That is ...

29.   ... has a trunk.

30.   Mila : "Can you give me a candy?"
  M
ita: "...., of course."

31.  A : “How much does the Table cost?”
  B : “It ... one thousand rupiahs.”

32.   A : “Do you know Mr. Agus?”
   B : “Yes, I ... .”

33.    Majapahit was a ... long time.

34.   The queen lives in a ...

35.   Kalimantan is ... of Java.

36.   It is not my tie. The tie is not ...

37.    A : “Wow ! Is it ... toy car ?”
   B : “Yes, it is my toy car.


PREDIKSI SOAL BAHASA JAWA KELAS 6 SD/MI SEMESTER GASAL


1. Panengah Pandhawa iku arane ….
2. Punakawan sing tuwa dewe jenenge ….
3. Pamarintah gumregut anggone mbrastha korupsi. Mbrastha tegese …
4. Asmane ki Hajar Dewantara nalika isih timur yaiku …
 
5. Gadhing, apus, ori, wulung, iku kalbu jenise uwit …

Wacan iki kanggo soal nomer 6-11!
Ngopeni Banyu Sumber Panguripan
Banyu mujudake sumber panguripan. Makhluk sing urip ora bisa urip tanpa banyu. Banyu sing dibutuhaek banyu sing resik. Banyu kang bebas polusi. Tuk banyu lan kali wis akeh sing asat amarga wit-witan sing nandon banyu wis entek ditegori. Banyu kali ya wis kena polusi amarga kanggo buwangan uwuh lan limbah omahan uga limbah pabrik.
Banyu kali kang kebak uwuh lan limbah mili menyang segara, mulane segara dadi reged. Supaya ora kekurangan banyu resik, ayo padha ngopeni sumber banyu kanthi nandur wit-witan ana ing sakiwa tengene sumber!. Aja mbuwang uwuh lan limbah menyang kali! Mula saiki ayo bebarengan gumregah, ngopeni banyu minangka sumber panguripan.

6. Irah-irahan teks ing dhuwur yaiku ....
7. Teks wacan ing dhuwur ngrembug bab ....
8. Banyu resik angel digoleki amarga saiki akeh banyu kali kang kena .... 
9. Apa kang nyebabake sumber banyu lan kali akeh sing asat?
10. Akeh segara kang saiki dadi reged. Babagan iki amarga ....
11. Bapak  wis  mulih  saka  sawah. Ukara  kasebut  yen  didadekake  krama yaiku ....
 
Wacan iki kanggo soal nomer 12-14!
Ketiga Dawa
 Nagari kita Indonesia ngalami kalih mangsa. Mangsa rendheng lan mangsa ketiga. Mangsa ketiga menika boten wonten jawah. Wancinipun wulan April dumugi September. Wonten ing wulan menika para petani angel anggenipun sami nenandur.
Mekaten kawontenanipun sabin tadhahan ing wanci ketiga. Lir ipun ing wanci ketiga babar pisan boten wonten jawah. Pramila para kaum tani sami kathah nengga ing mangsa rendheng. Amargi ing mangsa rendheng menika wiwit wulan Oktober dumugi Maret, menawi ing mangsa rendheng menika kathah jawah lan para kaum tani wiwit nenandhur.
 Kanthi kawontenan punika pamarentah budi daya damel tandhon toya ingkang kawastanan wadhuk, ingkang tujuanipun bok bilih sawanci-wanci mangsa ketiga saget kangge ngancari sabin. 
 
12. Sing diarani mangsa ketiga yaiku ....
13. Mangsa ketiga iku adate ana ing sasi ....
14. Para among tani iku yen nandhur ing ….
15. Tembang Pucung iku ana …
16. Pardi dawa tangane, Dawa tangane tegese…
17. Mangsa sing akeh udan iku diarani ….
18. Akeh prajurit sing padha nemahi pralaya.
 Pralaya tegese ….
19 .Presiden Indonesia kang nomer loro yaiku …
20. Becik ketitik ala … 
21. Perang Baratayudha iku perange Pandhawa kalian ….
22. Jahe, kencur, kunir diarani tanduran ….
23. Sing dudu perangane karangan yaiku ….
24. Sing kalebu tembang dolanan yaiku ….
25. Wong sing gaweyane nglakokake sepur jenenge …
26. Perangane gamelan sing ditabuh karo epek-epek tangan yaiku …
27. Pakdhe nembe ngendhikan kalian Mas Ahmad sing ana kutha Surabaya kanthi sarana ….
28. Perangane layang kang nelakake ungah-ungguhe kang ngirim layang marang wong kang dikirimi diarani …. 
 
Gatekna macapat ing ngisor iki!
Gambuh  
Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula-tula katali
Kadaluwarsa kapatuh,
Kapatuh pan dadi awon

29. Macapat ing dhuwur iku guru gatrane ana ….
30. Guru wilangan ing tembang macapat ing dhuwur yaiku ….
31. Lemah kang dikanggokake nandur lan tetanen palawija utawa tanduran liyane diarani ….
32 .Gagasan pokok kang dadi dhasaran kanggo ngembangake carita diarani ….
33. Anak wedus jenenge cempe, yen anak sapi jenenge .... 
34. Dhek wingi kodanan klambine teles ....
35 .Bocah sekolah kudu teberi anggone sinau. Teberi tegese …
36 .Piranti sing digunakake petani methiki pari yaiku 
37. Roni iku bocahe isinan, ora kaya kanca-kancane.

Posting Komentar untuk "Prediksi Soal Bahasa Inggris Dan Jawa Kelas 6 Semester Gasal"