Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lengkap 40 Contoh Soal Bahasa Jawa Ujian kelas 6 SD/MI Terbaru

 

Contoh soal bahasa jawa untuk persiapan ujian SD/MI semoga bermanfaat.

Pilihen wangsulan sing bener kanthi ngeping (x) ana ing huruf A, B, C, utawa D!

Teks kanggo soal nomer 1 – 4

Yudhistira

Prabu Yudhistira iku pambarepe Pandhawa. Prabu Yudhistira uga kagungan asma liya yaiku Prabu Puntadewa, prabu Dwijakangka, Prabu Gunatalikrama, lan Prabu Ajathasatru. Prabu Yudhistira kagungan pusaka arane Jimat Kalimasada.

Prabu yudhistira iku raja ing Kraton Amarta. Kraton kang gemah ripah loh jinawi, subur makmur, karta raharja. Raja kang sabar, ora duwe musuh, lan sugih pangapura.

Garwane Prabu Yudisthira yaiku Dewi Drupadi. Putrane mung siji yaiku Raden Pancawala. Prabu Yudhistira putrane Prabu Pandhudewanata lan Dewi Kunthi Talibrata..


1. Crita wayang ing dhuwur mau tokoh utamane yaiku….

A. Raden Arjuna

B. Raden Pancawala

C. Prabu Pandhudewanata

D. Prabu Yudisthira


2. Prabu Yudhistira uga kagungan asma liya. .Asma  tegese ...

A. jeneng

B. anak

C. gaman

D. bapak


3. Ngisor iki kang dudu sifate Prabu Yudhistira yaiku...

A. wicaksana

B. sugih banda

C. sugih pangapura

D. sabar


4. Ukara ngisor iki kang trep karo crita wayang ing ndhuwur yaiku...

A. Raden Pancawala putrane Dewi Kunthi Talibrata

B. Prabu Yudhistira putrane Raden Pancawala

C. PrabuYudhistira putrane Prabu Pandhu Dewanata

D. Prabu Pandhu Dewanata putrane Prabu Yudhistira


Teks geguritan kanggo soal nomer 5 – 8


      Transmigrasi

      dening Budi R


Ayo berjuang terus

Yen gegayuhan aluhur

Ora mandeng irung

Para sutresno

Ayo mbangun desa

Dha makaryo bebarengan

Aja nganggur neng Tanah Jawa....

5. Geguritan iku mesthi ana irah-irahane. Geguritan ing ndhuwur  irah-irahane ...

A. Negaraku

B. Transmigrasi

C. Pemudha

D. Sena HY

6. Geguritan ing ndhuwur ana ukara yen gegayuhan aluhur, gegayuhan tegese ...

A. perjuangan

B. geguyonan

C. kekarepan

D. sinau


7. Geguritan ing ndhuwur iku anggitane ...

A. Sutrisno

B. Harsono

C. Kepala Desa

D. Budi R


8. Ana ing Kasusastran Jawa, puisi iku ana werna loro yaiku puisi Jawa lawas lan puisi Jawa modern. Geguritan klebu jenis ...

A. puisi Jawa modern

B. puisi Jawa lawas

C. tembang macapat

D. parikan


Wacan kanggo nomor 9 – 13 lan 36

Ana 28 Desa Kekurangan Banyu

Warga ing Kabupaten Banjarnegara wiwit kekurangan banyu resik kanggo kebutuhan saben dina. “Naganti dina iki wis ana pirang-pirang desa kang resmi nyuwun kiriman banyu resik. Anggone ngirim ditindakake manut jadwal.” Ngendikane Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Tursiman.

Adhedasar asil rapat koordinasi ing kantor Sekretaris Dhaerah dhek tanggal 15 september, dilapurke ana 28 desa kang kekurangan banyu resik. Sanajan mangkono kanggo nangani bencana kekurangan banyu iki dibedakake karo kahanan mangsa ketiga.

BPBD ngajap bisa ngusadani kekurangan banyu resik iki kanthi cara liya. Umpamane gawe sumur bor utawa pipanisasi banyu resik. Nanging bab kuwi kudu dianaake survei luwih dhisik.

9. Topik wacan ing ndhuwur yaiku...

A. kesehatan

B. olah raga

C. prastawa budaya

D. kedadean alam


10. Karangan ing ndhuwur isine nerangake bab apa wae kang jumbuh karo kahanane, mula kalebu karangan jenis...

A. diskriptif

B. naratif

C. argumentataif

D. persuatif


11. Bakune isi crita paragraf 1 saka wacan mau yaiku....

A. Warga ing kabupaten Banjarnegara dikirimi banyu resik

B. Warga ing Kabupaten banjarnegara kekurangan banyu resik

C. Ing Kabupaten Banjarnegara ana 28 desa kekurangan banyu resik

D. Ing Kabupaten Banjarnegara ora ana banyu resik


12. Miturut crita ing ndhuwur, rapat koordinasi kanggo nangani kekurangan banyu resik ditindakne nalika tanggal ....

A. 28 Agustus

B. 28 September

C. 15 Agustus

D. 15 September


13. Genea warga ing Kabupaten Banjarnegara nyuwun kiriman banyu resik?

A. amarga kekurangan banyu resik

B. amarga lagi mangsa ketiga

C. supaya banyune sumber asat

D. supaya anggone ngirim manut jadwal


14. Kepiriye carane ngusadani kekurangan banyu resik ana Kabupaten Banjarnegara?

A. dikirimi pangan

B. gawe bendungan

C. dikirimi banyu resik

D. dibantu duwit


Teks crita kanggo soal nomer 15– 19

Dumadine Kutha Karanganyar ana sambung rapete karo sejarahe R.M. Said utawa kang luweh kawentar kanthi jejuluk Pangeran Sambernyawa nalika perang lumawan walanda tahun 1792. Ing perang mau Pangeran Sambernyawa nggunaake cara perang gerilya.

Sajerone perang gerilya meh kabeh tlatah Jawa Tengah lan Jawa Wetan wis diambah. Pangeran Sambernyawa tansah makarya bebarengan karo Pangeran Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa pernah mapan ana ing Tanah Bang Wetan lan ketemu Nyai Dipa, dhukuh papane  Nyai Dipa dijenengke Karanganyar. Pangeran Sambernyawa maringi sebutan Nyai Dipa dadi Nyi Ageng Karang.

15. Crita rakyat kang isine nyritaake dumadine Kabupaten Karanganyar kalebu jenis crita...

A. sage

B. fabel

C. legendha

D. mite 


16. Ana sak jeroning crita kuwi ana parogone. Ngisor iki kang ora dadi paraga ana crita dumadine Kabupaten Karanganyar yaiku...

A. R. M. Said

B. Nyai Dipa

C. Pangeran Mangkubumi

D. Paneran Diponegoro


17. Pangeran Sambernyawa nduweni watak kang perlu tinuladha, yaiku...

A. sregep perang gerilya

B. seneng nglembara

C. ngrungkepi bangsa lan negara

D. maringi jeneng padhukuhan


18. Ana ngendi kedadeane crita ing dhuwur mau?

A. Karanganyar

B. Sukaharjo

C. Jawa Barat

D. Jawa Timur


19. Basa krama ngisor iki kang cocok karo crita ing ndhuwur yaiku...

A. Pangeran Sambernyawa perang gerilya musuh Walanda

B. Nyai Ageng Karang ngewaki perang Pangeran Sambernyawa

C. Pangeran Sambernyawa perang gerilya mengsah Walanda

D. R.M. Said uga diarani Pangeran Sambernyawa


20. Tembang Gambuh iku kalebu tembang macapat. Paugerane Tembang Gambuh yaiku….

A. 7u,10u, 12a, 8u, 8i

B. 7u,10u, 12i, 8o, 8i

C. 7u,10u, 12u, 8u,8o

D. 7u,10u, 12i, 8u, 8o

21. Tembang Gambuh iku isine bab pitutur kanggo panguripan, gatra kang cocok karo ukara kuwi yaiku ….

A. sekar Gambuh ping catur

B. kang cinatur polah kang kalantur

C. tanpa tutur katula-tula katali

D. kadaluwarsa katutuh

22. Tembang Pangkur uga kalebu tembang macapat. Pathokan tembang Pangkur yaiku ….

A. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i

B. 8a, 11i, 8i, 7a, 12u, 8i, 8i

C. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8a

D. 8a, 11i, 8i, 7a, 12u, 8a, 8a


23.Tembang macapat nduweni watak kang beda-beda. Watake Tembang Pangkur yaiku ....

A. wanuh, kulina, remaket

B. seneng, antepan ati, gagah

C. seneng, tresna asih, mituturi

D. sedih, trenyuh, galak


Sekar pangkur kang winarno

Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip

Ala lan becik punika

Prayoga kawruhana

Adat waton dipun kadulu

Miwah ingkang tata krama

Den kaesthi siyang ratri


24. Ukara kang nyritakake isi Tembang Pangkur yaiku...

A. Pitutur supaya urip kanthi becik nalika awan lan bengi

B. Tulhadha tata krama kang becik kanggo ditindakne nalika awan lan bengi

C. pitutur supaya wong iku mangerteni ala lan becik, adat, lan tata krama

D. pitutur supaya wong urip kudu ngerteni tata krama

 

25. Guru wilangan lan guru lagune Tembang Kinanthi sing bener yaiku ….

A. 8u, 8i, 8a, 8i, 8u, 8i

B. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8u

C. 8u, 8i, 8o, 8i, 8a, 8i

D. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i


26. Den kaesti siyang ratri.Tembung ratri ana ing Tembang Kinanthi mau tegese….

A. bengi

B. pinter

C. patri

D. awan


27. Tembang macapat iku ana prang-pirang werna. ing ngsor iki kang ara kalebu tembang macapat yaiku ....

A. Gambuh, sinom, kinanthi, asmarandana, dandanggula

B. Kinanti, pucung, sinom, pangkur, mijil, walang kekek

C. Sinom, kinanthi, asmarandana, mijil, megatruh

D. Dandanggula, maskumambang, pangkur, sinom


28. Bocah kui lungguhe antheng kitiran.

Tegese sanepa ing dhuwur yaiku ….

a. Tansah antheng banget   

b. Tansah polah ora bisa meneng  

c. Tansah tengok-tengok nganti keturu

d. Tansah ajeg ora bisa obah


14. Rukun agawe santosa, crah ….

Paribasan ing dhuwur iku terusane sing bener yaiku ….

a. Agawe lumrah

b. Agawe susah 

c. Agawe bungah 

d. Agawe bubrah


30. Bocah-boah lagi mloya-mlayu ing lapangan kidul desa.

Ukara ing dhuwur iku sing kalebu tembung dwilingga salin swara yaiku ….

a. Bocah-bocah 

b. Lapangan   

c. Mloya-mlayu 

d. Kidul desa


31. Anak wedus jenenge cempe, yen anak sapi jenenge ….

a. Bledug   

b. Pedet   

c. Beyes   

d. Cemeng


32. Pengalaman yaiku samubarang kang dialami dening wong ing sajerone uripe. Pengalaman sing angel dilalekake yaiku ....

A. pengalaman kang nabet

B. pengalaman urip

C. pengalaman pribadi

D. pengalaman kang lucu

33. Supaya bisa nulis teks pidhato kanthi becik lan runtut, luweh dhisik kudu gawe cengkorongane. Urutan cengkorongan pidhato kang bener yaiku .... 

A. Salam pambuka, atur pakurmatan, panutup

B. Pambuka pidhato, isi pidhato, atur pakurmatan

C. Salam pambuka, isi pidhato, panyuwunan pangapura

D. Pambuka pidhato, isi pidhato, panutup pidhato


34. Nulis pengalaman diawiti nemtokake topik luwih dhisik, sawuse nemtokake topik terus ….

A. nulis papan panggonan

B. nulis karangan

C. gawe cengkorongan

D. nulis wektu kedadiyan


Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah ingkang satuhu kinurmatan. Bapak-bapak pengurus Komite Madrasah Ibtidaiyah ingkang kinurmatan. Bapak saha Ibu Guru sedaya ingkang kinurmatan. Mboten kesupen kanca-kanca kelas VI lan adhik-adhik wakil kelas I dumugi kelas V ingkang kula tresnani.

Sumangga kula dherekaken  tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Mahakuwaos, ingkang sampun ngluberaken berkah saha rahmatipun dhumateng panjenengan lan kula. Katitik ing kalodhangan meniko Bapak, Ibu saha para sedherek saget makempal wonten aula menika kanthi boten kirang setunggal menapa.

Bapak Kepala Madrasah, Bapak ibu guru tuwin para tamu sedaya, keparenga kulo minangka wakilipun siswa kelas VI matur wonten ngarsanipun para rawuh sedaya. Ingkang angka setunggal kula sakanca ngaturaken gunging panuwun awit Bapak saha Ibu guru sampun nggulawenthah kula sedaya sadangunipun ngangsu kawruh ing  MI. Inggih awit kemirahan saha katresnan inggkang sampun dipunluberaken dhateng kula sakanca, sedaya saget lulus kanthi biji ingkang maremaken.


35. Pidhato mau diandharake kanthi runtut lan cetha, paraga kang pidhato yaiku….

A. ketua kelas VI

B. kepala Madrasah

C. wakil kelas I-V

D. wakil kelas VI


36. Ngisor iki sing rawuh ana ing acara perpisahan kelas VI, kajaba.…

A. Kepala Desa

B. Ketua Komite

C. Kepala Madrasah

D. tamu undangan


37. Apa kang diaturake murid  marang Bapak lan Ibu guru amarga wis kersa nggulawenthah saksuwene sekolah ana MI?

A. pangapunten

B. panuwun

C. salam taklim

D. pamuji


Teks pacelathon kanggo mangsuli nomor 39 lan 40.


Ridho : “mekaten, Pak. Kula kepingin mangertos menapa tegesipun listrik kangge pagesangan kang langkung sae menika? Kula suwun Bapak kersa paring katrangan.”

Pak Hasan : “O, bab kuwi, ta? Saiki Bapak ndangu kowe, apa kowe wis tau nyetrika nganggo areng?”

Ridho : “Dereng nate, Pak. Menawi nyetrika inggih ngangge setrika listrik., kantun nancepaken setrikanipun lajeng benter, rasukan ingkang dipun strika inggih enggal alus.”

Pak Hasan : “Jaman biyen sadurunge ana listrik, tandang gawe iku ora bisa cepet kaya saiki. Ngliwet, ngumbahi, nyetrika lan liya-liyane mbutuhake wektu kang suwe.”

38. Topik pacelathon ing ndhuwur mau yaiku ....

A. pasinaon

B. kebanjiran

C. listrik

D. setrika


39. Miturut teks pacelathon ing ndhuwur, paraga kang nindaake pacelathon yaiku ....

A. Ridha

B. Ridha lan Pak Hasan

C. Pak hasan

D. murid lan guru


40. Pengalaman iku ana rong werna yaiku pengalaman kang nyenengake lan pengalaman kang ....

A. gawe lucu

B. gawe susah

C. gawe seneng

D. gawe miris


Posting Komentar untuk "Lengkap 40 Contoh Soal Bahasa Jawa Ujian kelas 6 SD/MI Terbaru"