Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester Ganjil

Bahasa jawa, meskipun bahasa daerah ternyata masih menjadi momok atau mempunyai tingkat kesulitan yang sangat tinggi, karena memang bahasa keseharian dengan bahasa yang digunakan di sekolah sangatlah berbeda, kami mencoba menawarkan beberapa soal untuk latihan/digunakan untuk mengingat kembali pelajaran dari awal hingga akhir semester gasal..semoga bermanfaat
SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
Nama :
Kelas : VI (Enam)
Sekolah :

A.WENEHANA TaNDHA PING ( X ) AKSARA A, B, C UTAWA D SANGAREPE PRATELAN
SING BENER!

1. Bocah-boah lagi mloya-mlayu ing lapangan kidul desa.
Ukara ing dhuwur iku sing kalebu tembung dwilingga salin swara yaiku ....
a. Bocah-bocah b. Mloya-mlayu 
c. Lapangan       d. Kidul desa

2. Anak wedus jenenge cempe, yen anak sapi jenenge ....
a. Bledug b. Beyes c. Pedet d. Cemeng

3. Bayu, braja, maruta, pawana lan samirana iku dasanamane ....
a. Langit b. Geni c. Angin d. Bumi

4. Gagasan pokok kang dadi dhasaran kanggo ngembangake carita diarani ....
a. Tema  b. Judul  c. Alur  d. Pachelaton

5. Babagan sing ora perlu dilaporke ing dalem nulis palaporan tulisan yaiku ....
a. Sing diamati b. Wektu ngamati c. Panggonan ngamati   d. Bekal
Ngamati

6. Tanduran kang wite mrambat ing lemah iku diarani ....
a. Pala wija b. Pala kesimpar c. Pala kependhem d. Pala kitri

7. Lemah kang dikanggokake nandur lan tetanen palawija utawa tanduran liyane diarani ....
a. Pekarangan b. Alun-alun c. Tegalan d. Lapangan

8. I) Kembang jagung arane sinuwun
II) Kembang lombok arane gleges
III) Kembang cengkeh arane polong
IV) Kembang blimbing arane maya
Arane wit lan kembange sing bener ditunjukake nomer ....
a. I, II, III, IV b. II lan IV c. I lan IV d. I, III lan IV

9. Piranti sing digunakake petani methiki pari yaiku ....
a. Pacul b. Dos c. Ani-ani d. Arit

10. Tuladha ukara tanggap ing ngisor iki yaiku ....
a. Adhi nangis goro-goro tiba
b. Budi dikongkon ibune tuku gula
c. Bayu numpak sepur seneng banget
d. Santi nyirami kembang ing pekarangan

11. Tukang gawe barang saka kayu iku diarani ....
a. Kemasan b. Jlagra c. Pandhe d. Undhagi
Roni iku bocahe isinan, ora kaya kanca-kancane.
12. Tembung isinan iku tegese ....
a. Ora nduwe isin b. Seneng ngisin-ngisini c. Gampang isin d. Ora isin blas

13. Bocah kui lungguhe antheng kitiran.
Tegese sanepa ing dhuwur yaiku ....
a. Tansah antheng banget c. Tansah tengok-tengok nganti keturu
b. Tansah polah ora bisa meneng d. Tansah ajeg ora bisa obah

14. Rukun agawe santosa, crah ....
Paribasan ing dhuwur iku terusane sing bener yaiku ....
a. Agawe lumrah b. Agawe bungah c. Agawe susah d. Agawe bubrah

15. Anak macan jenenge
a. Cemeng b. Gogor c. Peet d. Sawiyah

16. Ukara ing ngisor iki sing kalebu krama inggil yaiku ....
a. Kula dipunsukani duwet katah
b. Simbah dipunaturi sare wonten kamar
c. Adik lagi dolanan ana ing plataran
d. Bapak nembe kesah saking omah

17. Basa ngoko lugu yaiku basa kang tembung-tembunge diucapake kanthi ngoko kabeh. Basa
ngoko lugu iku ora panteng diucapake ....
a. Wong tuwa marang anake
b. Bocah marang kancane
c. Anak marang wong tuwa
d. Wong tuwa marang wong enom

18. Pakdhe nembe ngendhikan kalian Mas Ahmad sing ana kutha Surabaya kanthi sarana ....
a. Televisi b. Radio c. Bis d. Telepon

19. Perangane layang kang nelakake ungah-ungguhe kang ngirim layang marang wong kang
dikirimi diarani ....
a. Adangiyah b. Titi mangsa c. Surasa basa d. Wasana basa

20. Kembang kencur, gandha sedhep sandhing sumur
Kudu jujur, .....
Lanjutane parikan ing dhuwur yaiku ....
a. Yen kepengen uripe ajur c. Yen kepengen nduweni sumur
b. Yen kepengen uripe makmur d. Yen kepengen tuku kasur

21. Perang Baratayudha iku perange Pandhawa kalian ....
a. Prabu Kresna b. Kurawa c. Punakawan d. Ramayana

22. Macapat ing dhuwur iku guru gatrane ana ....
a. 7 larik b. 5 larik c. 6 larik d. 10 larik

24. Guru wilangan ing tembang macapat ing dhuwur yaiku ....
a. 7, 10, 12, 8, 8 b. 7, 9, 10, 7, 8 c. 7, 7, 8, 8, 9, 9 d. 8, 10, 12, 7, 7

25. Saben panggonan iku nduwe cara utawa adat dhewe-dhewe
Ukara ing dhuwur iku paribasane ....
a. c. Desa mawa cara, negara mawa tata 
b. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung
c. Jer basuki mawa bea
d. Adigang adigung adiguna

B.ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. Kandhang pitik jenenge kombong, yen kandhang dara jenenge .... 
2. Mlaku-mlaku, cilik-cilik lan nulis-nulis iku diarani tembung .... 
3. Duren, nangka, pelem lan jeruk iku kalebu tanduran pala .... 
4. Isi krambil jenenge kenthos, yen isi duren jenenge .... 
5. Pak Santo iku penggaweane narik utawa mriksa karcis ana ing bis.
Pak Santo penggaweane yaiku .... 
6. Ambune klambine arum jamban.
Tegese sanepa ing dhuwur yaiku .... 
7. Dhong-dinge swara sing ana ing pungkasane gatra diarani .... 
8. Perangane layang kang isine arupa kabar keselametan kang kirim layang lan pengarep-
ngarep kang dikirimi uga selamet diarani .... 
9. Cacahe wanda ing saben gatra iku diarani guru .... 
10. Tembang macapat sing nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge kerana apa
kang digayuh bisa kasembadan yaiku ....

C.ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. Tulisana dasanamame tembung ing ngisor iki!
a. Langit
b. Segara
c. Srengenge
wangsulan : ............................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Gawenana ukara tanduk lan tanggap nganggo tembung ig ngisor iki!
a. Jambune
b. Tempene
c. Kembange
Wangsulan : ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Terangana arane penggawean ing ngisor iki!
a. Empu
b. Jlagra
c. Pandhe
Wangsulan : ............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Terangana tegese paribasan ing ngisor iki!
a. Becik ketitik, ala ketara
b. Sepi ing pamrih, rame ing gawe
c. Yitna yuwana, lena kena
Wangsulan : ............................................................................................................................
................................................................................................................................................
......................................................................
5. Sebutno limo jeneng kewan seng mangane suket

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
BAHASA JAWA KELAS 6 SD

A. JAWABAN

1. b. Mloya-mlayu
2. c. Pedet
3. c. Angin
4. a. Tema
5. d. Bekal ngamati
6. b. Pala kesimpat
7. c. Tegalan
8. d. I, III lan IV
9. c. Ani-ani
10. b. Budi dikongkon ibune tuku gula
11. d. Undhagi
12. c. Gampang isin
13. b. Tansah polah ora bisa meneng
14. d. Agawe bubrah
15. b. Gogor
16. b. Simbah dipunaturi sare wonten kamar
17. c. Anak marang wong tuwa
18. d. Telepon
19. a. Adangiyah
20. b. Yen kepengen uripe makmur
21. b. Kurawa
22. d. Raden Werkudara
23. b. 5 larik
24. a. 7, 10, 12, 8, 8
25. a. c. Desa mawa cara, negara mawa tata

B. JAWABAN

1. Pagupon
2. Dwilingga padha swara
3. Gumantung
4. Ponge
5. Kondektur
6. Ambune badheg banget
7. Guru Lagu
8. Pambuka / Satata basa
9. Wilangan
10. Dhandhanggula

C. JAWABAN

1. Tulisana dasanamame tembung ing ngisor iki!
a. Langit = Angkasa, dirgantara, gegana, awang-awang, antariksa
b. Segara = Laut, tasik, samudra, jladri, jalanidhi
c. Srengenge = Surya, arka, aruna, bagaskara, bagaspati, baskara, 

2. Gawenana ukara tanduk lan tanggap nganggo tembung ig ngisor iki!
a. Jambune
Ukara tanduk = Bagas lagi mangan jambune
Ukara tanggap = Jambune lagi dipangan Bagas
b. Tempene
Ukara tanduk = Tempene lagi digoreng ibu
Ukara tanggap = Ibu lagi nggoreng tempene
c. Kembange
Ukara tanduk = Sinta lagi nyrirami kembange 
Ukara tanggap = Kembange lagi disirami Sinta

3. Terangana arane penggawean ing ngisor iki!
a. Empu = Tukang gawe keris
b. Jlagra = Tukang gawe barang saka watu
c. Pandhe = Tukang gawe barang saka wesi

4. Terangana tegese paribasan ing ngisor iki!
a. Becik ketitik, ala ketara
Tegese = Becik utawa ala bakale ing mburi bakal ketara.
b. Sepi ing pamrih, rame ing gawe
Tegese = Nindakake penggawean kanthi ora ngarep-ngarep balesan apa-apa.
c. Yitna yuwana, lena kena.
Tegese = Sing ati-ati bakal selamet, sing sembrana bakal cilaka

5. Sapi, wedus, trowelu, kidang,jaran,dll


Posting Komentar untuk "Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester Ganjil"